Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja jednostki


Sposób zarządzania jednostką określa Statut Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach zatwierdzony przez Ministra Zdrowia .


DYREKCJA

Regionalnym Ośrodkiem Psychiatrii Sądowej w Branicach kieruje Dyrektor oraz reprezentuje go na zewnątrz.


Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach

Dyrektor ROPS
lek. med. Wiesław Gadecki – spec.psychiatra, spec.organizacji ochrony zdrowia

Zastępca Dyrektora
mgr Jerzy Nogański


RADA SPOŁECZNA

Przy ROPS na podstawie art.48 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Zdrowia oraz organem doradczym Dyrektora.
Zadania rady społecznej określa art. 48 ust.2 cyt. ustawy oraz statut Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach . Radę Społeczną powołuje i odwołuje Minister Zdrowia, kadencja Rady trwa 4 lata.

Rada Społeczna powołana przez Ministra Zdrowia (zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 września 2016r. w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach – Dz.Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016r. poz.93 )
w składzie:


1. Przewodniczący Rady: :

2. Członkowie Rady:

 

W ROPS funkcjonują ZESPOŁY LECZNICZO - REHABILITACYJNE:

Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny A

Kierownik Zespołu - lek. med. Kinga Kupis – Koziej –spec. psychiatra
Pielęgniarka Koordynująca– mgr Małgorzata Lenartowicz - spec. pielęgniarstwa psychiatrycznego

Psycholog kliniczny - mgr Artur Jaskółka

Pracownik Socjalny – Grzegorz Michałczak

Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny  B

Kierownik Zespołu – lek. med. Jacek Koziej – spec.psychiatra
Pielęgniarka Koordynująca – mgr Irena Nogańska – spec.pielęgniarstwa psychiatrycznego
Psycholog kliniczny – mgr Magdalena Kaszuba
Pracownik Socjalny- Grzegorz Michałczak

Zespół  Leczniczo - Rehabilitacyjny C

Kierownik Zespołu – lek.med. Małgorzata Nosińska – spec.psychiatra
Pielęgniarka Koordynująca – mgr Jolanta Brzeszczak – spec. pielęgniarstwa psychiatrycznego
Specj. psycholog kliniczny – mgr Małgorzata Jaskółka
Pracownik Socjalny – mgr Anna Tokarz

Zespół Leczniczo - Rehabilitacyjny D

Kierownik Zespołu – lek. med. jacek Koziej - spec. psychiatra
Pielęgniarka Koordynująca – mgr Małgorzata Dutka

Pracownik Socjalny – mgr Anna Tokarz


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

kierownik terapii zajęciowej – Anna Gadecka
młodszy asystent terapeuta - mgr Sylwester Sanocki
st. terapeuta zajęciowy - Aldona Stocka
terapeuta zajęciowy - mgr Marek Kolanko

AMBULATORIUM

Gabinet stomatologiczny

Gabinet profilaktyczny:
lek. med. Małgorzata Żymełka – uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych


Pracownia USG i EEG
 

 

informację wytworzył(a): Małgorzata Luboch-Rzym
za treść odpowiada: Małgorzata Luboch-Rzym
data wytworzenia: 2018-10-15
Wersja XML