Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Forma prawna

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej działa na podstawie:
  1. Ośrodek jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, prowadzonym w formie państwowej jednostki budżotowej.
  2. Do celów współpracy z zagranicą Ośrodek posługuje się nazwą „REGIONAL FORENSIC PSYCHIATRY CENTER”.
  3. Ośrodek jest zakładem psychiatrycznym prowadzącym działalność w zakresie diagnostyki i leczenia sprawców czynów zabronionych, które są związane z ich chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innymi zakłóceniami czynności psychicznych
Umową darowizny spisanej w formie aktu notarialnego w dniu 06 czerwca 2000 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu przy ul. Piastowskiej nr 14,przed notariusz Ewą Świętek Repertorium A nr 3219/2000 darowano na rzecz Skarbu Państwa działki nr 132/19 i nr 132/15 o łącznym obszarze 3,6814 ha z przeznaczeniem na cel publiczny tj. na siedzibę Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach, wchodzące w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr 13667 , której właścicielem było Województwo Opolskie. Decyzją Starosty Głubczyckiego z dnia 07 sierpnia 2000r. nr G 7012-2/4/2000 przekazano w trwały zarząd Regionalnemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej w Branicach nieruchomość Skarbu Państwa / dz. Nr 132/15 i 132/19/ wraz z zabudowaniami na okres nieoznaczony. Nieruchomość została wpisana w księdze wieczystej nr 29791 Sądu Rejonowego w K-Koźlu, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Głubczycach. Prawo trwałego zarządu w księdze wieczystej w dziale II wpisano w dniu 20.09.2000r.
 
 

Postanowieniem z dnia 10.10.2000r.nr NS/10/37/1/2000 stwierdzono, że Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach nie wnosi sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania zmodernizowanego i rozbudowanego pawilonu   F na Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach.    
 
 

Decyzją Starosty Powiatu Głubczyckiego z dnia 19.10.2000r. nr 21/2000 udzielono pozwolenia na użytkowanie obiektu budynku Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach przy ul. Szpitalnej 19.
 
 

Organem założycielskim jest Minister Zdrowia. Ośrodek został utworzony dnia 14.06.2000r. zarządzeniem Ministra Zdrowia.

Decyzją Ministra Zdrowia nr 36/2001 o wpisie zakładu do rejestru z dnia 04 lipca 2001 r. Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej i założono mu księgę rejestrową oznaczoną numerem 99-00498.

informację wytworzył(a): Małgorzata Luboch-Rzym
za treść odpowiada: Małgorzata Luboch-Rzym
data wytworzenia: 2006-12-16

Wersja XML