Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut

Dz.Urz.MZ.2012.21

ZARZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej w Branicach

(Dz. Urz. MZ z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. Regionalnemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej w Branicach nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc statut Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach wraz ze wszystkimi jego zmianami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

______

1)   Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach, zwany dalej "Ośrodkiem", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział 2

Siedziba i obszar działania

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest wieś Branice, w gminie Branice, w powiecie głubczyckim.

2. Obszarem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 3

Cele i zadania

§ 3. Celem funkcjonowania Ośrodka jest w szczególności zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnych i zindywidualizowanych świadczeń opieki zdrowotnej na poziomie odpowiadającym aktualnemu stanowi wiedzy medycznej, w celu zapobieżenia popełnianiu przez te osoby w przyszłości czynów zabronionych.

§ 4. 1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) wykonywanie orzeczeń sądów o zastosowaniu środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem sprawcy w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym w warunkach maksymalnego zabezpieczenia;

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia sprawców czynów zabronionych, które są związane z ich chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innymi zakłóceniami czynności psychicznych;

3) wykonywanie badań psychologicznych i prowadzenie terapii psychologicznej;

4) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

5) wydawanie opinii sądowo-psychiatrycznych i sądowo-psychologicznych na polecenie sądu lub prokuratury.

2. Ośrodek może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

Rozdział 4

Organy i struktura organizacyjna

§ 5. Organami Ośrodka są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 6. 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. Dyrektor działa przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa i Rehabilitacji;

2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Administracyjno-Ekonomicznych;

3) Przełożonej Pielęgniarek;

4) kierowników komórek organizacyjnych;

5) specjalistów na samodzielnych stanowiskach pracy.

4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 7. 1. Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna, w składzie pięciu osób, która jest powoływana przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. W skład Rady Społecznej wchodzi:

1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym jeden jako przewodniczący;

2) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;

3) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Ośrodku.

4. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

5. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji;

2) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań.

6. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.

7. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 6 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.

8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

9. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Ośrodku.

10. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 8. Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 9. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:

1) Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny A;

2) Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny B;

3) Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny C;

4) Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny D;

5) Ambulatorium;

6) Dział Farmacji Szpitalnej;

7) Dział Ochrony;

8) Dział Służb Pracowniczych;

9) Dział Techniczno-Eksploatacyjny;

10)   Sekcja Ekonomiczna;

11)   Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Informatyka;

12)   Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

13)   Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

14)   Warsztaty Terapii Zajęciowej i Rekreacji.

2. Zadania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Ośrodek jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, finansowanej z budżetu państwa w części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona zdrowia.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, zatwierdzany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Ośrodek sporządza przewidziane dla jednostek budżetowych sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

4. Obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowo-księgowych, w Ośrodku regulują odrębne przepisy wewnętrzne.

 


 

informację wytworzył(a): Minister Zdrowia
za treść odpowiada: Małgorzata Luboch-Rzym
data wytworzenia: 24-04-2012

Wersja XML