Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Załatwianie spraw w ROPS następuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza Kodeksem postępowania administracyjnego oraz ustawą o zakładach opieki zdrowotnej. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych i obiegu dokumentów określa zarządzenie nr 25/2000 Dyrektora ROPS z dnia 04 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Branicach instrukcji kancelaryjnej.

Korespondencję przyjmuje Sekretariat ROPS, rejestruje ją w rejestrze korespondencji i przedkłada do wglądu Dyrektorowi lub upoważnionej przez Niego osobie. Następnie zgodnie z dekretacją kancelaria przekazuje za pokwitowaniem w dzienniku korespondencyjnym pisma do załatwienia kierownikom właściwych komórek organizacyjnych lub pracownikom samodzielnych stanowisk. Odpowiedzialność za terminowe i należyte załatwianie spraw ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy w ramach zakresów obowiązków.


Obsługa pacjentów następuje w poszczególnych Zespołach Rehabilitacyjno – Leczniczych.
Informacji o pacjentach w dni powszednie udzielają Dyrektor Ośrodka, Kierownicy Zespołu w którym przebywa pacjent. W godzinach popołudniowych oraz w soboty, niedzielę i święta informacji udziela Lekarz Dyżurny.
Odwiedziny Pacjentów odbywają się w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu na terenie Ośrodka codziennie w godzinach od 9/00 do 17/30.

SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJĄ
Dyrektor ROPS w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w czwartek od godziny 13/00 do godz. 14/00.

informację wytworzył(a): Małgorzata Luboch-Rzym
za treść odpowiada: Małgorzata Luboch-Rzym
data wytworzenia: 2006-12-18

Wersja XML